X

Zaštita sredine

Trajna briga za zdrave i sigurne radne i životne sredine, ulaganje u moderne tehnologije koje su neškodive za sredinu su osnovni uslovi za stabilnu i sigurnu budućnost. To se vidi u sledećim aktivnostima kompanije:

Razvoj proizvoda neškodivih za zdravlje i sredinu

Proizvodnja kompanije JUB se gotovo u celosti temelji na proizvodima na vodenoj osnovi, koji su ugodni za ljude i sredinu.

Zaštita voda

JUB je mali potrošač pitke vode i težimo smanjivanju potrošnje po toni proizvedenog proizvoda. Nastalu tehnološku vodu već nekoliko decenija hemijski a zatim i biološki čistimo.

Postupanje  s otpadom

Za postupanje otpadom je važno sprečiti njihovo nastajanje na izvoru i ponovno ga upotrebiti u proizvodnji. Dugi niz godina odvojeno sakupljamo otpad, što omogućuje predaju otpadaka u obradu ili energetsko korištenje, koje ima prednost pred odlaganjem.

Vlastita proizvodnja energije

JUB  već nekoliko decenija proizvodi struju u malim hidroelektranama, kojima zadovoljavamo gotovo četvrtinu potreba u proizvodnjama Videm i Dol.

Suradnja s lokalnom zajednicom

JUB se intenzivno uključuje u razvoj i ekološko delovanje lokalne zajednice. Bili smo pokretači gradnje skupnog biološkog stroja za čišćenje s općinom Dol. Stroj ima ukupni kapacitet 4000 populacijskih ekvivalenta i namenjena je čišćenju komunalnih otpadnih voda Opštine Dol (do 70%) i tehnoloških voda kompanije JUB (30%).

Sudjelovanje u europskim projektima

U kompaniji JUB smo 1999. pristupili programu odgovornog ponašanja (Responsible care) te tako povećali brigu za zdravlje, sigurnost i sredinu, dodatno stimulirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan hemijske industrije. To dokazujemo certifikatom i logotipom POR. JUB je partner u europskoj kampanji za održivu energiju, inicijativi Europske komisije u okviru programa Inteligentna energija Europa (2003–2006) koja će doprineti dostizanju ciljeva energetske politike europske unije na području obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, čistog prevoza i alternativnih goriva. Razvojnim projektom novog Tehnološko razvojnog centra u Dolu pri Ljubljani, koji je već sam po sebi značajan doprinos u razvoju obnovljivih i sigurnosnih sustava, JUB je u saradnji sa Sveučilištem u Ljubljani postao partner za  Europu održive energije 2005–2008.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs