X

Pravno obaveštenje

Opšti uslovi korišćenja internet stranice Jub

1. Uvod
Internet stranica, u nastavku ovog obaveštenja,označava pojam koji obuhvata sve internet stranice na adresi www.jub.rs

2. Sadržaj internet stranica
Svi sadržaji, koji se nalaze na internet stranici su informativnog značaja i služe pre svega informisanju. Jub se obavezuje, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da podaci na stranici budu tačni, zanimljivi i kvalitetni. Pri tome ne odgovara za slučajne štamparske greške,zakašnjenja i nedostatke nastale prilikom unošenja i ažuriranja podataka.

3. Zaštita autorskih prava
Ova internet stranica je isključivo vlasništvo Juba, zato je zabranjena bilo kakva zloupotreba podataka, slika, tekstova i drugih podataka, koji su deo ove internet stranice. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija ili druga upotreba svih gore navedenih podataka bez prethodnog znanja i dopuštenja Juba.

4. Zaštita privatnosti
Pri prvoj poseti stranici, na vaš kompjuter se memoriše "kolačić" koji možete sami ukloniti ili sa odgovarajućim podešavanjima sprečiti da se memoriše. "Kolačići" su male datoteke koje pomažu boljoj komunikaciji sa internet stranicom i pomoću njih određena stranica prihvata vaše lične podatke. Važno je znati, da preko tih datoteka nikako nije moguće doći do vaših ličnih podataka, koji su na vašem kompjuteru, osim onih koji su javno dostupni (tip pretraživača, tip operativnog sistema itd). Podaci koje ćete upisati na internet stranici prolaze internetom u nezaštićenom elektronskom obliku i na raspolaganju su i trećim osobama. Zbog osiguranja vašeg identiteta i privatnosti, ne upisujte lične podatke, za koje ne želite da su poznati. 
 
5. Eksterno povezivanje
Deo naše internet stranice su linkovi na stranice koje nisu deo same stranice. Za sadržaje na tim drugim stranicama ne odgovaramo. 

6. Promena uslova
Jub zadržava pravo promene opštih uslova bez prethodnog upozorenja. Promene počinju važiti odmah nakon objave. Zbog toga pri svakoj poseti naše stranice pažljivo pročitajte pravila korištenja i uslove.

7. Nadležan sud
Za tumačenja i sva pravna pitanja u vezi korištenja materijala, koji su objavljeni na ovim internet stranicama merodavno je isključivo slovenačko pravo. Za rešavanje zahteva i sporova vezanih na korištenje spomenutih materijala nadležan je sud u Ljubljani.

8. Pravila obrade ličnih podataka društva JUB d.o.o.

a) Svrha i administrator
Svrha pravila o obradi ličnih podataka je da vam omogućimo kontrolu  i informisanost, kao I  da vas upoznamo koje lične podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo. Administrator ličnih podataka je društvo JUB d.o.o., Šimanovci, Dositejeva br. 5, Srbija.

b) Svrha i vrste prikupljanja ličnih podataka
JUB preko svoje internet stranice prikuplja lične podatke u sledećim slučajevima:

I) E-novosti
Ako ste se na našoj internet stranici pretplatili na E-novosti potrebna nam je vaša elektronska adresa da bismo vam mogli slati E-novosti.

II) Upit ili pitanje
Ako ste na našoj internet stranici postavili pitanje ili imate konkretan upit, vaši se lični podaci obrađuju u svrhe davanja odgovora ili slanja ponude. Zbog lakše komunikacije s vama zamolili bismo  vas za ime i prezime, elektronsku adresu i/ili broj telefona na koji ćemo moći da vas obaveštavamo o svim bitnim činjenicama u vezi s vašim pitanjem.

III) Narudžbina JUB Design studije
Ako ste na našoj internet stranici naručili studiju u boji, vaši se lični  podaci obrađuju u svrhe izrade studije u boji. Osim imena i prezimena kao I  adrese, koji su nam potrebni za realizaciju naloga, zbog lakše komunikacije s vama zamoli bismo vas i za elektrononsku  adresu i broj telefona.

IV) Internet trgovina
Ako ste na našoj internetj stranici kupili robu preko  internet trgovine, vaši se lični podaci obrađuju u svrhu isporuke naručenog proizvoda. Osim imena i prezimena, kao I  adrese koji su nam potrebni za realizaciju Naloga, zbog lakše komunikacije s vama I davanja potrebnog primera u slučaju nejasnoća kod kupovine proizvoda, zamolili bismo vas  i za elektronsku adresu i broj telefona.

V) Nagradne igre
Ako učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara vaše lične  podatke, koje ćete nam poslati na nagradnom kuponu, upotrebit ćemo  u svrhe nagradne igre. JUB obrađuje lične podatke pojedinaca u svrhu dodele nagrade kao i za eventualne poreske podatke, ako je to potrebno zbog vrednosti nagrade.

Vaši lični podaci mogu se obrađivati i u druge svrhe, ako ste za takvu obradu dali saglasnost. Saglasnost  predstavlja vašu dobrovoljnu, izrazitu, informativnu  i ne dvosmislenu  izjavu volje kojom izražavate saglasnost sa obradom ličnih podataka u određene svrhe. Ličnu saglasnost možete dati svojom (pisanom ili usmenom) izjavom ili drugom jasnom potvrdnom radnjom. U slučaju korišćenja JUB internet stranice sa prihvatanjem datih smernica smatra se da kada na internet stranici  klikom u prozor potvrdite da dopuštate obradu ličnih podataka u određene svrhe (npr. za pretplatu na E-novosti).

Ako ste mlađi od 15 godina ne možete dati ispravnu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju mora sa obradom vaših ličnih podataka biti saglasan jedan od roditelja, odnosno staratelja.

c) Obrada ličnih podataka
Ako ste dali saglasnost, svi vaši lični podaci mogu se koristiti i za neposredni marketing, u skladu sa važećim zakonodavstvom s područja zaštite ličnih  podataka i drugih obvezujućih pravnih akata na liniji države I  Evropske unije (Opšta uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR). JUB najčešće direktni marketing primenjuje:

• u svrhe redovnog obaveštavanja o novostima, za slanje ponuda, reklamnih materijala, revija i poziva na događaje;

• za obaveštavanje o nagradnim igrama koje organizuje JUB ili koje organizuje druga pravna osoba, koja nagradnu igru organizuje  u saradnji s JUB om,

• oblikovanje vama prilagođenih ponuda na osnovi vaših izraženih preferenci i interesa,

• direktan marketing možemo obavljati putem svih komunikacijskih kanala: putem obične i elektronske pošte, kratkih SMS i MMS poruka, telefona (stacionarnog i mobilnog), Facebooka i drugih društvenih mreža. Obaveštavali bismo vas samo po komunikacionim kanalima za koje sta nam dali saglasnost.

Lične  podatke obrađujemo i u svrhe različitih internih istraživanja, odn. analiza povezanih s utvrđivanjem uspešnosti pojedine marketinške akcije. Rezultate ovih istraživanja koristimo za to da poboljšamo svoje procese, ponudu roba i usluga u smeru veće uspešnosti.

d) Period čuvanja podataka
Period čuvanja podataka određeno je s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Lične podatke dobijene u svrhu sklapanja i realizovanja ugovornih odnosa, kao porezni obveznik po zakonu koji uređuje porez na dodatu vrednost dužni smo čuvati deset godina. Ostale lične podatke čuvamo do ispunjavanja svrhe zbog koje su bili prikupljeni, odnosno najviše 5 godina nakon prestanka poslovnog odnosa s pojedincem. Lične podatke koji se obrađuju na osnovu  vaše saglasnosti čuvamo najviše 1 godinu od opoziva saglasnosti.

Nakon isteka perioda čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

e) Zahtev za prestanak korišćenja ličnih podataka
Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti (npr. obrada za neposredni marketing), svoju saglasnost možete otkazati bilo kada pisanim putem ili poštom na našu adresu JUB d.o.o., Šimanovci, Dositejeva br.5 ili porukom na enovosti@jub.rs , a mogućnost odjave je i u svakoj elektronskoj poruci koju ćemo vam poslati.

Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu vaše saglasnosti sprovodila do opoziva.

f ) Prava pojedinaca
Ako JUB obrađuje vaše lične  podatke imate sledeća prava:

I) Pravo na izmenu: možete zahtevati dopune ili izmene vaših ličnih podataka ako su oni nepotpuni ili ne tačni

II) Pravo na brisanje: Pravo da vaše lične podatke izbrišemo kada važi jedan od sledećih razloga: (a) lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koje su bili prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni; (b) kada opozovete saglasnost na osnovu  koje se odvija obrada i kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna podloga; (c) kada prigovarate obradi, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi prevladujući zakonski razlozi; (d) lični podaci su bili obrađeni nezakonito.

III) Pravo na upoznavanje: Uvek imate pravo na upoznavanje s time da li se obrađuju ili ne vaši podaci, i  kakav je  pristup do ličnih podataka i koje su sledeće informacije: (a) svrha obrade; (b) vrste predmetnih ličnih podataka; (c) korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će im biti otkriveni lični podaci; (d) predviđeno razdoblje čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, merila koja se primenjuju za određivanje ovog razdoblja; (e) kada lični podaci nisu prikupljeni od vas na sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom.

IV) Pravo na ograničenje obrade: možete zahtevati ograničenja obrade vaših ličnih podataka, izuzeci ako se protivite njihovoj tačnosti – i to za razdoblje koje nam omogućava proveriti tačnost vaših ličnih podataka; ako je obrada nezakonita i protivite se brisanju ličnih podataka; ako je istekao rok čuvanja podataka, a vama su potrebni za ostvarivanje pravnih zahteva; ako ste podneli prigovor u vezi s obradom koja se zasniva na zakonitim interesima JUBa dok se ne proveri prevladavaju li naši zakonski razlozi nad vašim razlozima.

V) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo primiti vaše lične podatke koje ste nam poslali u strukturiranoj, uopšteno upotrebljavanom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke pošaljete drugom korisniku kada se obrada zasniva na vašoj saglasnosti ili se obrada izvodi pomoću automatizovanih sredstava. Na vaš zahtev, kada je to tehnički izvodljivo, lični se podaci neposredno prenose drugome korisniku.

VI) Pravo na prigovor: Kada vaše podatke obrađujemo na osnovu zakonskog interesa u svrhe marketinga isključivo s oblikovanjem profila, obradi ove vrste uvek možete prigovoriti. Imate pravo zahtevati da obrađujemo samo lične podatke koji su nužno potrebni za sprovođenje načina obrade osobnih podataka s kojima je pojedinac bio saglasan, odnosno da ih obrađujemo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

g) Završne odredbe
Ulaskom na internet stranice saglasni ste da ste upoznati i da se slažete sa svim gore navedenim uslovima.

Na sve što nije određeno ovim pravilima primenjuje se važeće zakonodavstvo R Srbije. Ova pravila stupaju na snagu 01. 11. 2018.

9. Zaključak
Pristupom internet stranici saglasni ste da ste upoznati sa svim gore navedenim uslovima.

Želimo vam prijatnu posetu !

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs