X

Pravno obaveštenje

Opšti uslovi korišćenja internet stranice Jub
 

1. Uvod
Internet stranica, u nastavku ovog obaveštenja, označava pojam koji obuhvata sve internet stranice na adresi www.jub.rs

2. Sadržaj internet stranica
Svi sadržaji, koji se nalaze na internet stranici su informativnog značaja i služe pre svega informisanju. Jub se obavezuje, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da podaci na stranici budu tačni, zanimljivi i kvalitetni. Pri tome ne odgovara za slučajne štamparske greške, zakašnjenja i nedostatke nastale prilikom unošenja i ažuriranja podataka.

3. Zaštita autorskih prava
Ova internet stranica je isključivo vlasništvo Juba, zato je zabranjena bilo kakva zloupotreba podataka, slika, tekstova i drugih podataka, koji su deo ove internet stranice. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija ili druga upotreba svih gore navedenih podataka bez prethodnog znanja i dopuštenja Juba.

4. Zaštita privatnosti
Pri prvoj poseti stranici, na vaš kompjuter se memoriše "kolačić" koji možete sami ukloniti ili sa odgovarajućim podešavanjima sprečiti da se memoriše. "Kolačići" su male datoteke koje pomažu boljoj komunikaciji sa internet stranicom i pomoću njih određena stranica prihvata vaše lične podatke. Važno je znati, da preko tih datoteka nikako nije moguće doći do vaših ličnih podataka, koji su na vašem kompjuteru, osim onih koji su javno dostupni (tip pretraživača, tip operativnog sistema itd.). Podaci koje ćete upisati na internet stranici prolaze internetom u nezaštićenom elektronskom obliku i na raspolaganju su i trećim osobama. Zbog osiguranja vašeg identiteta i privatnosti, ne upisujte lične podatke, za koje ne želite da su poznati. 
 
5. Eksterno povezivanje
Deo naše internet stranice su linkovi na stranice koje nisu deo same stranice. Za sadržaje na tim drugim stranicama ne odgovaramo. 

6. Promena uslova
Jub zadržava pravo promene opštih uslova bez prethodnog upozorenja. Promene počinju važiti odmah nakon objave. Zbog toga pri svakoj poseti naše stranice pažljivo pročitajte pravila korišćenja i uslove.

7. Nadležan sud
Za tumačenja i sva pravna pitanja u vezi korišćenja materijala, koji su objavljeni na ovim internet stranicama merodavno je isključivo slovenačko pravo. Za rešavanje zahteva i sporova vezanih na korišćenje spomenutih materijala nadležan je sud u Ljubljani.

8. Pravila obrade ličnih podataka društva JUB d.o.o.

a) Svrha ovih pravila
Svrha pravila o obradi ličnih podataka je da vam omogućimo kontrolu  i informisanost, kao i da vas upoznamo koje lične podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo. Rukovalac ličnih podataka je društvo JUB d.o.o., Šimanovci, Dositejeva br. 5, Srbija.

b) Svrha i vrste prikupljanja ličnih podataka
JUB preko svoje internet stranice prikuplja lične podatke u sledećim slučajevima:

I) E-novosti
Ako ste se na našoj internet stranici pretplatili na E-novosti potrebna nam je vaša elektronska adresa, ime i prezime da bismo vam mogli slati E-novosti. Vašu elektronsku adresu koristimo za plasiranje direktnih oglasnih poruka iz aktuelne JUB-ove ponude.

II) Upit ili pitanje
Ako ste na našoj internet stranici postavili pitanje ili imate konkretan upit, vaši se lični podaci obrađuju u svrhe davanja odgovora ili slanja ponude. Zbog lakše komunikacije s vama zamolili bismo vas za ime i prezime, elektronsku adresu i (ukoliko želite da vas kontaktiramo putem telefona) broj telefona na koji ćemo moći da vas obaveštavamo o svim bitnim činjenicama u vezi s vašim pitanjem.

III) Nagradne igre
Ako učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara vaše lične  podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona), koje ćete nam poslati na nagradnom kuponu, upotrebićemo u svrhe nagradne igre. JUB obrađuje lične podatke pojedinaca u svrhu dodele nagrade kao i za eventualne poreske podatke, ako je to potrebno zbog vrednosti nagrade.

Vaši lični podaci mogu se obrađivati i u druge svrhe, ako ste za takvu obradu dali pristanak. Pristanak predstavlja vašu dobrovoljnu, izrazitu, informativnu  i ne dvosmislenu  izjavu volje kojom izražavate saglasnost sa obradom ličnih podataka u određene svrhe. Pristanak možete dati svojom (pisanom ili usmenom) izjavom ili drugom jasnom potvrdnom radnjom. U slučaju korišćenja JUB internet stranice sa prihvatanjem datih smernica smatra se da kada na internet stranici  klikom u prozor potvrdite da dopuštate obradu ličnih podataka u određene svrhe (npr. za pretplatu na E-novosti).

Ako ste mlađi od 15 godina ne možete dati samostalno dati pristanak za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju mora sa obradom vaših ličnih podataka biti saglasan jedan od roditelja, odnosno staratelja.

c) Obrada ličnih podataka
Ako ste dali saglasnost, svi vaši lični podaci mogu se koristiti i za neposredni marketing, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i   Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR). JUB najčešće direktni marketing primenjuje:

• u svrhe redovnog obaveštavanja o novostima, za slanje ponuda, reklamnih materijala, revija i poziva na događaje;

• za obaveštavanje o nagradnim igrama koje organizuje JUB ili koje organizuje druga pravna osoba, koja nagradnu igru organizuje  u saradnji s JUB om,

• oblikovanje vama prilagođenih ponuda na osnovi vaših izraženih preferenci i interesa,

• direktan marketing možemo obavljati putem svih komunikacijskih kanala: putem obične i elektronske pošte, kratkih SMS i MMS poruka, telefona (stacionarnog i mobilnog), Facebook-a i drugih društvenih mreža. Obaveštavali bismo vas samo po komunikacionim kanalima za koje ste nam dali saglasnost.

Lične  podatke obrađujemo i u svrhe različitih internih istraživanja, odn. analiza povezanih s utvrđivanjem uspešnosti pojedine marketinške akcije. Rezultate ovih istraživanja koristimo za to da poboljšamo svoje procese, ponudu roba i usluga u smeru veće uspešnosti.

d) Period čuvanja podataka
Period čuvanja podataka određen je s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Lične podatke dobijene u svrhu sklapanja i realizovanja ugovornih odnosa, kao porezni obveznik po zakonu koji uređuje porez na dodatu vrednost dužni smo čuvati deset godina, osim ukoliko zakon ne propisuje drugačije. Ostale lične podatke čuvamo do ispunjavanja svrhe zbog koje su bili prikupljeni, odnosno najviše 5 godina u slučaju dodeljivanja nagrade u nekoj od naših nagradnih igara, a 1 godinu od okončanja nagradne igre ukoliko niste dobili nagradu. Lične podatke koji se obrađuju na osnovu  vašeg pristanka čuvamo do opoziva pristanka, osim ukoliko zakon ne propisuje drugačije.

Nakon isteka perioda čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

e) Zahtev za prestanak korišćenja ličnih podataka
Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka (npr. obrada za neposredni marketing), svoj pristanak možete otkazati bilo kada pisanim putem ili poštom na našu adresu JUB d.o.o., Šimanovci, Dositejeva br. 5 ili porukom na enovosti@jub.rs , a mogućnost odjave je i u svakoj elektronskoj poruci koju ćemo vam poslati.

Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu vašeg pristanka sprovodila do opoziva istog.

f ) Prava pojedinaca
Ako JUB obrađuje vaše lične  podatke imate sledeća prava:

I) Pravo na ispravku i dopunu: možete zahtevati dopune ili izmene vaših ličnih podataka ako su oni nepotpuni ili netačni.

II) Pravo na brisanje: Pravo da vaše lične podatke izbrišemo kada važi jedan od sledećih razloga: (a) lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koje su bili prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni; (b) kada opozovete pristanak na osnovu  koje se odvija obrada i kada za obradu ne postoji nikakav drugi pravni osnov; (c) kada prigovarate obradi, a za njihovu obradu ne postoje drugi pravni osnov koji preteže nad vašim legitimnim interesom, pravom ili slobodom; (d) lični podaci su bili obrađeni nezakonito, e) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza, f) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

III) Pravo na upoznavanje: Uvek imate pravo na upoznavanje s time da li se obrađuju ili ne vaši podaci, i  kakav je  pristup do ličnih podataka i koje su sledeće informacije: (a) svrha obrade; (b) vrste predmetnih ličnih podataka; (c) korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će im biti otkriveni lični podaci; (d) predviđeno razdoblje čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, merila koja se primenjuju za određivanje ovog razdoblja; (e) kada lični podaci nisu prikupljeni od vas na sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom.

IV) Pravo na ograničenje obrade: možete zahtevati ograničenja obrade vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: (a) ako osporavate tačnost ličnih podataka, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, (b) ako je obrada nezakonita, protivite se brisanju ličnih podataka i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka, (c) ako nam više nisu potrebni lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, (d) ako ste podneli prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu sa naše strane preteže nad vašim interesima.

V) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo primiti vaše lične podatke koje ste nam poslali u strukturiranoj, uopšteno upotrebljavanom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke pošaljete drugom korisniku kada se obrada zasniva na vašem pristanku ili se obrada izvodi pomoću automatizovanih sredstava. Na vaš zahtev, kada je to tehnički izvodljivo, lični se podaci neposredno prenose drugome korisniku.

VI) Pravo na prigovor: Kada vaše podatke obrađujemo na osnovu zakonskog interesa u svrhe marketinga uključujući profilisanje, obradi ove vrste uvek možete prigovoriti.

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama zakona.

g) Završne odredbe
 

Na sve što nije određeno ovim pravilima primenjuje se važeće zakonodavstvo R Srbije. Ova pravila stupaju na snagu 13.05.2022. godine.

9. Zaključak
Pristupom internet stranici saglasni ste sa svim gore navedenim uslovima.

Želimo vam prijatnu posetu !

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs